MOMENTÁLNĚ MÁME VOLNÉ KAPACITY PRO SERVIS ŠICÍCH STROJŮ, ŽEHLICÍ A ŘEZACÍ TECHNIKY

Vrácení zboží v 14denní lhůtě

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ při objednávce), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť občanský zákoník tuto možnost neuvádí.

 

Kde zboží vrátit

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte jakýmkoliv způsobem o svém odstoupení od této smlouvy informovat Strima Czech s.r.o., Řípská 1407/2b, 627 00 Brno, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

Zboží zasílejte na adresu:

Reklamační oddělení Strima Czech s.r.o.
Řípská 1407/2b
627 00 Brno - Brno-Slatina

nebo na některou z poboček společnosti Strima Czech s.r.o. (pobočka Praha).

 

Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží, pokud možno, do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Vrácení platby bude provedeno formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na kterékoli z našich poboček. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech, prosím, přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

 

Je dobré vědět

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Strima Czech s.r.o. právo na náhradu snížené hodnoty vráceného zboží. Výše této náhrady je vždy individuálně posouzena a jako taková je poté zákazníkovi naúčtována a započtena na částku za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Ze zákona však nejste oprávněni se zbožím zacházet jinak, než abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tedy můžete s ním nakládat jen tak, jako byste si zboží zkusili v kamenné prodejně.

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Strima Czech s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Spotřebitel tedy odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, pokud s tímto zbožím zacházel nad rámec výše uvedeného.

Příklad:

Zákazník si objedná a koupí tiskárnu, doma ji uvede do provozu, vytiskne si fotku a zjistí, že tiskárna nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ji už použil a načal i inkoust k ní dodaný. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit spotřebovaný materiál.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Tato lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.

Odstoupení od smlouvy musí být odesláno ve lhůtě, stačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na reklamacesicistroje-shop.cz.

Ve lhůtě 14 dnů od zaslání tohoto odstoupení je pak potřeba, abyste nám zaslali předmětné zboží. Tato lhůta je splněna, když poslední den lhůty prokazatelně předáte zboží do přepravy. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. Náklady na zaslání zboží prodávajícímu tak nese kupující na své vlastní náklady.

Společně se zbožím je nutno vrátit i případné dárky, které ke zboží byly dodány a o kterých byl spotřebitelem předem informován.

Příklad: Zákazník si koupí stroj, ke kterému obdržel dárek. Stroj je doručen zákazníkovi do 2 dnů. Dárek, je doručen později. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná ale běžet dnem doručení stroje (ne dárku). Dárek není součásti stroje, není na něj nárok. Neobdržením dárku nevzniká právo na prodloužení termínu pro odstoupení od smlouvy. Toto právo vzniká pouze v případě, že k objednanému zboží nebyla přibalena funkční část, která by bránila jeho obsluze, reálnému vyzkoušení.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslaní vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu.

 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit mmj. od smlouvy:

 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, což jsou zejména průmyslové šicí stroje a zařízení pro textilní a oděvní výrobu, kde se zařízení smontuje z jednotlivých částí na základě požadavku zákazníka, upraví se na jeho materiál, nastaví se parametry elektroniky a motoru, namontují se různé přídavné aparáty, zakladače, atd.,
 • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

 

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží či posledního z více zboží v rámci jedné objednávky.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
 • Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení - lhůta je splněna, i když je v této lhůtě zboží prokazatelně předáno k přepravě prodávajícímu.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak při vrácení zboží a jeho zaslání prodávajícímu si musíte počínat tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy - takové poškození by pak snižovalo hodnotu zboží, za kterou by odpovídal spotřebitel, pokud neprokáže, že za takové poškození neodpovídá a odpovídá za něj např. zvolený přepravce.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu, tedy na tzv. náhradu za snížení hodnoty zboží. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

 

Důležitý dokument ke stažení

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy