MOMENTÁLNĚ MÁME VOLNÉ KAPACITY PRO SERVIS ŠICÍCH STROJŮ, ŽEHLICÍ A ŘEZACÍ TECHNIKY

Podmínky internetové aukce

Definice pojmů:

Provozovatel = společnost Strima Czech, s.r.o. provozující internetový obchod Šicí stroje shop na adrese www.sicistroje-shop.cz
Registrovaná osoba = osoba, která provede registraci na Šicí stroje shop
Dražitel = fyzická osoba registrovaná v rámci Šicí stroje shop, která se přihazováním zúčastňuje aukce
Vítěz aukce = dražitel, jehož příhoz v aukci bude poslední, čímž získá právo zakoupit výrobek za uvedenou cenu
Aukce = internetová soutěž na bázi dražby
Přihazování/příhoz = aktivní účast dražitele v aukci dochází k navyšování ceny výrobku o větší něž minimální částku
Výrobek = zboží prodávané v aukci
Uživatelský účet = účet registrované osoby v rámci Šicí stroje shop
VP = tyto Všeobecné podmínky internetových aukcí Šicí stroje shop
Začátek aukce = časový údaj o zahájení aukce
Konec aukce = časový údaj, kdy bude aukce ukončena
Vyvolávací cena = cena draženého předmětu v době zahájení aukce
Minimální příhoz = minimální částka, o kterou můžete navýšit aktuální cenu draženého předmětu
Pevný příhoz = pevně daná částka, o kterou můžete navýšit aktuální cenu draženého předmětu
Aktuální cena = nejvyšší nabídka zaslaná jedním z účastníků aukce

1. Všeobecná ustanovení / Platnost

Pro smluvní vztah mezi provozovatelem a dražitelem s uživatelským účtem založeným na Šicí stroje shop platí výhradně tyto VP v jejich znění platném v okamžiku zahájení příslušné aukce. Založením uživatelského účtu Šicí stroje shop registrovaná osoba akceptuje tyto VP ve znění případných změn a potvrzuje, že chápe způsob fungování aukční síně Šicí stroje shop, jak jsou popsány v těchto VP, a že je jí 18 a více let a aukce se účastní dobrovolně.
Aukce se neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Právo účasti / Registrace / Vyloučení

Založit si uživatelský účet a účastnit se aukcí mohou pouze fyzické osoby starší 18ti let, které jsou způsobilé k právním úkonům v plném rozsahu.
Zřizování uživatelských účtů pro cizí nebo fiktivní osoby, druhé a další založení uživatelského účtu jedním dražitelem jsou zakázány. Dražiteli, který se takového porušení dopustí, je provozovatel oprávněn uživatelský účet i bez předešlého upozornění zrušit a takto je oprávněn zrušit i všechny další uživatelské účty, jichž se případně takové porušení dotýká. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit počet aukcí, kterých se uživatel může zúčastnit, příp. ve kterých se může stát úspěšným dražitelem.

3. Aukce

Aukce je soutěží s prvky dražby, jíž se mohou zúčastnit osoby s uživatelským účtem založeným Šicí stroje shop. Před prvním příhozem v aukci je registrovaná osoba povinna seznámit se s konkrétními podmínkami příslušné aukce na její detailní stránce, která se otevře po kliknutí na zobrazení draženého výrobku na hlavní stránce.

4. Průběh aukcí

S každým přihozením stoupá cena výrobku, a to vždy o hodnotu uvedenou na detailní stránce aukce. Okamžikem, kdy definitivně doběhne zůstatkový čas aukce a aukce tak skončí, se úspěšným dražitelem stává ten dražitel, který učinil poslední příhoz. Úspěšný dražitel získává právo koupit vydražený výrobek od provozovatele za dále stanovených podmínek.
Respektive bude vyrozuměn na email uvedené v jeho registraci, kde bude uvedena smlouva/faktura včetně bankovního účtu, kam je nutné zaslat vítěznou částku aukce.
Cenu za vydražený výrobek a příslušné dopravní náklady musí úspěšný dražitel zaplatit do 14 dní po akceptaci zboží. Rozhodujícím faktorem pro dodržení lhůty je připsání platby na bankovní účet provozovatele. Po uplynutí této lhůty může provozovatel odstoupit od kupní smlouvy.
Po provedení převodu bude dražený předmět zaslán na adresu uvedenou v registraci.
Současně s vydraženým výrobkem pošle provozovatel dražiteli příslušný doklad o koupi výrobku a doklad o zaplacení kupní ceny a dopravních nákladů. Doklad o koupi výrobku (faktura) slouží v případě potřeby vůči Provozovateli stejně jako záruční list.
Nebude-li možné vydražený výrobek úspěšnému dražiteli doručit z důvodů na straně úspěšného dražitele, není provozovatel povinen upozorňovat úspěšného dražitele na nedoručení ani činit další pokusy o doručení, avšak je povinen zajistit úspěšnému dražiteli možnost osobního vyzvednutí vydraženého výrobku po dobu 60 dní ode dne připsání platby ceny za vydražený výrobek na účet provozovatele.

5. Dodání výrobku

Není-li dohodnuto jinak, je výrobek dodáván poskytovatelem na Dražitelem uvedenou doručovací adresu v rámci registrace na území České Republiky. Provozovatel má právo zapojit třetí strany do plnění svých smluvních povinností bez toho, aby musel informovat kupce. Viditelné poškození výrobku resp. obalu z titulu dopravy je třeba ohlásit příslušnému doručiteli při převzetí výrobku.
Pokud Provozovatel nemůže výrobek úspěšnému dražiteli dodat z důvodů na straně dodavatele provozovatele a strany se v rozumné lhůtě nedohodnou jinak, má úspěšný dražitel právo odstoupit od kupní smlouvy. Zákonné nároky dražitele tím zůstávají nedotčeny.
Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud nemůže výrobek doručit z důvodů na straně dražitele a strany se v rozumné lhůtě nedohodnou jinak.

6. Odpovědnost

Provozovatel neodpovídá za chybný anebo pomalý přenos dat při přihazování, odpovídá pouze za to, že systém, na němž aukce běží, řádně zaeviduje všechny příhozy, které do tohoto systému dojdou dříve, než bude zůstatkový čas aukce 00:00:00.

7. Zobrazení / Záruka

Poskytovatel poskytuje na výrobky záruku v zákonné délce. Zakoupením vydraženého nebo objednaného výrobku získává úspěšný dražitel všechna práva spotřebitele podle platných právních předpisů.

8. Výpadek systému / Dočasné zastavení aukce

K výpadku systému dojde tehdy, když se nedá zadat nová vyšší nabídka z důvodu nepředvídané poruchy systému anebo když přechodně není dostupná internetová Šicí stroje shop. V případě, že se jedná o výpadek, který by mohl ovlivnit výsledek aukce Provozovatel si vyhrazuje tuto aukci zrušit.
Provozovatel si vyhrazuje právo jakoukoli aukci, v případě mimořádné události, kdykoli před doběhem zůstatkového času zrušit.
Momentální stav techniky nedovoluje vyvíjet a provozovat software a hardware úplně bez prodlev a jiných nedostatků. Zároveň není možné vyloučit všechny nejistoty v souvislosti s internetovým médiem. Proto Provozovatel nezaručuje stálou, nepřerušenou a bezchybnou dostupnost aukční stránky Šicí stroje shop.

9. Použité právo / Místo soudu

Platí právo České republiky.

10. Ochrana dat: Získávání, zpracování a používání osobních údajů našich zákazníků

Provozovatel je povinen nakládat s osobními údaji všech registrovaných osob v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Okamžikem registrace na Šicí stroje shop dobrovolně uděluje registrující se osoba provozovateli, jako správci údajů, souhlas se zpracováváním svých v registraci uvedených osobních údajů. Provozovatel bude tyto údaje zpracovávat formou počítačové databáze nebo ručně a pouze prostřednictvím svých zaměstnancům. Provozovatel smí osobní údaje registrovaných osob využívat pouze v souvislosti s konáním aukcí, ke statistickým účelům, k zasílání obchodních sdělení a ke komunikaci ve věcech vzájemných právních vztahů provozovatele a registrované osoby. Souhlas je udělován na dobu účasti registrované osoby v systému a na neomezenou dobu, neodvolá-li svůj souhlas prokazatelným způsobem. Jiným osobám nebudou osobní údaje zpřístupněny, k jiným účelům nebudou osobní údaje využity. Kdykoli se registrovaná osoba bude domnívat, že její údaje jsou provozovatelem zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého života registrované osoby nebo v rozporu se zákonem, může po provozovateli požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu. Odnětí souhlasu se zpracováváním osobních údajů či vyžádané zablokování či likvidace údajů mají automaticky za následek zánik uživatelského účtu registrované osoby.